Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

Rok za predaju sažetaka i radova: 30. lipnja 2022.

Radovi trebaju biti napisani prema propozicijama časopisa koji se nalaze na stranici

www.paedcro.com/hr/autori/smjernice-za-autore

Sažetak treba biti strukturiran, u kojem se u ne više od 450 riječi navodi svrha, osnovni postupci, rezultati i zaključci studije. Strukturirani sažetak sastoji se od sljedećih podnaslova: cilj, metode, rezultati i zaključci.

Pri pisanju sažetka valja imati na umu širu medicinsku publiku i služiti se potpunim rečenicama.

Radovi i sažetci se šalju na e-mail adresu tajnice časopisa “Paediatria Croatica”

Martina Nigović
Tel. 01/4600 271 / Mob: 091/4600 268 E-mail: martina.nigovic@gmail.com

Veličina postera:
70 cm (vodoravno) x 100 cm (okomito)

Program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

Registracija

Registrirajte se za kongres i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pogledajte informacije o kotizacijama i uvjetima.

Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

Rok za predaju sažetaka i radova: 30. lipnja 2022.

Teme kongresa

Glavna tema:

  • Prevencija u dječjoj dobi-temelj zdravlja

Ostale teme:

  • Covid 19
  • Mentalno zdravlje djece
  • Kožne promjene i smetnje probave
  • Dijagnostičko-terapijske novosti u pedijatriji
  • Slobodne teme